fbpx
Pri akých rizikách životného poistenia je najviac poistných udalostí?

Dátum

Život nám prináša rôzne situácie. Pekné, ale aj tie ťažšie, ktoré nám ho komplikujú. Príbehy ľudí nám to dokazujú.

Aneta sa rozhodla, že sa konečne naučí korčuľovať. Korčuľovanie jej išlo, ani veľa nepadala. Na konci dňa, keď si už mala vyzuť korčule sa pošmykla a spadla na ruku. Cítila veľkú bolesť v ruke. V nemocnici zistili, že si zlomila ruku v zápästí. Išlo o komplikovaní zlomeninu. Vyžiadalo si to operačný zákrok. Doba liečenia tohto úrazu sa vyšplhala na 2 mesiace. 

Ján dostal náhly srdcový infarkt. Dostal sa včas do nemocnice a to mu zachránilo život. Problém bolo, že bol 5 dní hospitalizovaný v nemocnici a následne bol 2 mesiace práceneschopný. Spôsobilo mu to výpadok príjmu. Hypotéku a účty však platiť musel.

Anetke a Janovi pomohlo životné poistenie. Anetka dostala plnenie z rizika denné odškodného z dôvodu úrazu. Ján zasa dostal poistné plnenie z rizika  práceneschopnosti. Obom to pomohlo kompenzovať stratu príjmu za obdobie liečenia úrazu u Anetky a choroby u Jána.

Obe riziká denného odškodného z dôvodu úrazu a práceneschopnosti patria medzi najčastejšie, kde dochádza k poistnému plneniu. Zároveň výškou poistného plnenia patria medzi nižšie, čo však záleží od dojednanej poistnej sumy. Výška poistného plnenia tu dosahuje od niekoľko stoviek až po niekoľko tisíc EUR.

Pri týchto rizikách je dôležité prihliadať na požiadavky poisťovní pri hlásení poistnej udalosti. Ktoré to sú? V prípade rizika práceneschopnosti je základnou požiadavkou, počet dní práceneschopnosti. Ak práceneschopnosť bude lekárom potvrdená vo výške 30 dní, je možné poisťovňu požiadať o poistné plnenie v prípade, ak je v poistnej zmluve dohodnutá práceneschopnosť od  15 dňa  alebo 29 dňa. Čiže, ak by v takomto prípade práceneschopnosť trvala napr. 10 dní, nie je nárok na poistné plnenie.

Dôležitým parametrom je aj čakacia lehota (napr. 2 mesiace), ktorá sa uplatňuje v období od začiatku poistenia rizika. Počas tohto obdobia nevzniká väčšinou nárok na poistné plnenie z dôvodu choroby.

V riziku denného odškodného z dôvodu úrazu je základnou požiadavkou minimálna doba liečenia úrazu. Napr. ak sa úraz bude liečiť viac ako 15 dní, môžem poisťovňu požiadať o poistné plnenie.

Pozor, poisťovni je potrebné oznámiť vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu. Niektoré poisťovne si v poistných podmienkach stanovujú lehotu dokedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť, napr. do 7 dní od jej vzniku.

Životné poistenie zahŕňa celý rad rizík. Základným rizikom je krytie smrti. Ďalšími rizikami sú poistenie invalidity, kritických chorôb, trvalých následkov z dôvodu úrazu, hospitalizácie v nemocnici, chirurgických zákrokov, práceneschopnosti a úrazové poistenie. Uprednostniť je potrebné komplexnosť. Komplexnosťou sa zamerať nielen na malé riziká ako napr. denného odškodné z dôvodu úrazu alebo riziko práceneschopnosti, ale aj na veľké riziká smrti, invalidity a civilizačných ochorení.

Len komplexnosť zaručí, že životné poistenie bude správne vyvážené. Následne sa Vám to vráti vo vyššej výške poistného plnenia. Zároveň je potrebné dodržať požiadavky poisťovní, ktoré sa viažu k vzniku poistnej udalosti. Ich dodržanie je dôležité k tomu, aby v prípade hlásenia poistnej udalosti poškodený dostal poistné plnenie. Jednoznačne odporúčam pri vzniku poistnej udalosti, ihneď kontaktovať svojho finančného poradcu, ktorý zabezpečí jej nahlásenie a súčinnosť pri jej vybavovaní.

Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting pre životné poistenie

Ďalšie
články

Zavolajte nám a naštartujte Vašu novú kariéru